- MOKYKLOS MISIJA IR FAKTAI
    - ATIDARYMO ŠVENTĖ
  - 2006-2007 MOKSLO METAI
    - 2007-2008 MOKSLO METAI
    - 2008-2009 MOKSLO METAI
    - 2009-2010 MOKSLO METAI
    - 2010-2011 MOKSLO METAI
    - 2011-2012 MOKSLO METAI
    - 2012-2013 MOKSLO METAI
    - 2013-2014 MOKSLO METAI
    - 2014-2015 MOKSLO METAI
    - 2015-2016 MOKSLO METAI
    - 2016-2017 MOKSLO METAI

    - GRACE EPISCOPAL PARAPIJA IR MES
    - ATSIMENANT dr. JUOZĄ P. KAZICKĄ
    - ALEKSANDRA KAZICKIENĖ:
          - MOKYKLOS PAVADINIMAS
          - ATSIMENANT A. KAZICKIENĘ
          - NUOTRAUKOS
          - A. KAZICKIENĖS LAIŠKAI MUMS
          - KAZICKŲ ŠEIMOS FONDAS
            

         

2006-2007 mokslo metai

     2007 gegužį mokslo metų uždarymo šventėje 29 mokiniai gavo pirmųjų mokslo metų A.Kazickienės lituanistinėje mokykloje pažymėjimus. Pradinukai per metus išmoko skaityti ir rašyti lietuviškai, susipažino su Lietuvos istorija ir geografija. Vyresnieji mokėsi lietuvių kalbos, literatūros, istorijos, geografijos. Patys mažiausieji mokėsi lietuviškų raidelių, dainų ir žaidimų. Mokykla veikė 30 šeštadienių, kurių kiekvieno metu buvo keturios akademinės pamokos po 45 minutes. Dešimt šeštadienių per papildomą akademinę pamoką vyko fakultatyvai: etikos, meno, muzikos.  Per metus buvo surengtos didelės šventės: Mokyklos atidarymo diena, Kūčių vakaronė, Žemės diena – Meno savaitgalis, Motinos diena, Tėvo diena – Mokslo metų uždarymas. Pamokų metu mokiniai minėjo Vasario 16 ir Kovo 11 dienas, šventė Užgavėnes ir Velykas bei gimtadienius.

     Mokyklos mokytojais ir administracijos nariais buvo: pradinukų mokytoja Ramunė Kurbanovienė, lietuvių kalbos ir literatūros – Renata Petrauskienė, geografijos ir gamtos pažinimo – Jolanta Vilčinskienė, Lietuvos istorijos – Algirdas Vyšniauskas,  muzikos – Vilma Bendarinaitė,  dailės – Rasa Valienė, budinčioji – Martina Ulskienė, iždininkė – Gitana Albinson, tėvų komiteto pirmininkė – Renata Cheshire, tėvų komiteto nariai: Arūnas Laužadis, Linas Smoriginas, Haroldas Kurbanovas, Algis Vadeika. Mokyklai vadovavo Neila Baumilienė.

     Pirmųjų mokslo metų pabaigos šventės metu Dr. Giedrė Kumpikas, Tautos Fondo Valdybos pirmininkė, mokyklai atvežė Lietuvių Enciklopedijos, išleistos JAV, 36 tomus ir dar keletą vertingų knygų  – Dr.Auksės Trojanaitės  dovaną jos mamos a.a. Dr. Julitos Trojanienės atminimui išsaugoti. Mokykla bendravo ir sulaukė pagalbos mokymo priemonėmis iš Kazickų Šeimos Fondo Vilniaus skyriaus, Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento, Vilniaus universiteto lituanistikos katedros, Pasaulio lietuvių bendruomenės švietimo tarybos ir JAV lietuvių bendruomenės švietimo tarybos. Mokyklos veiklos didžiąją dalį finansavo Kazickų Šeimos fondas. Mokslo metų eigoje tarp administracijos ir p. Aleksandros ir Dr.Juozo Kazickų bei jų dukros p. Jūratės Kazickaitės buvo nuolatinis bendravimas.

     Kun.Vyt Volerto dėka dešimt mokinių priėjo Pirmosios komunijos lietuviškai : viena grupė 2006 rugsėjį, antroji 2007 gegužį. Kartą per mėnesį, sekmadieniais po lietuviškų šv.mišių gretimai esančioje St. John the Evangelist parapijoje, A. Kazickienės lituanistinės mokyklos patalpose susitikdavo kelios lietuvių kartos.

     Mokyklos patalpose įvyko keletas įdomių susitikimų. Kino režisierius Arvydas Barysas su operatoriumi Mantu Šatkumi ir asistente Aušra Gibiežiene iš Lietuvos, pristatė du kino filmus „Gintaro kelias“ ir „Tarp trijų vėjų (apie kuršius)“ .Antrajame kino vakare brolis pranciškonas Gediminas Numgaudis ir režisierė Dalia Kanclerytė parodė kino filmą „Pakuta – mano meilė“ apie Pakutuvėnų vienuolyną Lietuvoje. Žemės dienos – Meno savaitgalio metu mokiniai lankėsi Long House Reserve East Hampton‘e. Jame dailės pamoką vedė, o vėliau ir bendruomenei meno vakarą surengė svečiai dailininkai Rolandas Kiaulevičius ir Gintaras Jocius.

     Vasaros pradžioje 50 žmonių autobusu nuvyko į Nekalto Mergelės Marijos prasidėjimo lietuvių seserų vienuolyną Putnam‘e (CT). Visą vasarą sekmadieniais vyko tinklinio turnyrai  Tiana Beach, Hampton Bays (NY) paplūdimy, o rugsėjo pradžioje lietuviai susibūrę į komandą sužaidė draugiškas futbolo rungtynes su ispanakalbiais. Neliko užmirštas taip mėgiamas Lietuvoje krepšinis ir lauko tenisas.

     Pirmieji mokslo metai parodė, kad mokykla reikalinga ne tik lietuvių šeimoms, kurios turi vaikus, bet ir keliems šimtams čia gyvenančių lietuvių. Ji tampa lietuvių bendruomenės rytiniame Long Island‘e centru, kultūros ir vienybės židiniu, kuriame buriasi kelios lietuvių emigrantų kartos.