- MOKYKLOS MISIJA IR FAKTAI
    - ATIDARYMO ŠVENTĖ
    - 2006-2007 MOKSLO METAI
    - 2007-2008 MOKSLO METAI
    - 2008-2009 MOKSLO METAI
  - 2009-2010 MOKSLO METAI
    - 2010-2011 MOKSLO METAI
    - 2011-2012 MOKSLO METAI
    - 2012-2013 MOKSLO METAI
    - 2013-2014 MOKSLO METAI
    - 2014-2015 MOKSLO METAI
    - 2015-2016 MOKSLO METAI
    - 2016-2017 MOKSLO METAI

    - GRACE EPISCOPAL PARAPIJA IR MES
    - ATSIMENANT dr. JUOZĄ P. KAZICKĄ
    - ALEKSANDRA KAZICKIENĖ:
          - MOKYKLOS PAVADINIMAS
          - ATSIMENANT A. KAZICKIENĘ
          - NUOTRAUKOS
          - A. KAZICKIENĖS LAIŠKAI MUMS
          - KAZICKŲ ŠEIMOS FONDAS
            

         

2009-2010 mokslo metai

     2009 m. rugsėjo 19 d A. Kazickienės lituanistinėje mokykloje (Long Island, NY) prasidėjo ketvirti mokslo metai, tuo pačiu metu, kai šv. Kazimiero lituanistinė mokykla (Los Angeles, CA) pradėjo šešiasdešimtus, o Maironio lituanistinė (Lemont, IL) penkiasdešimtus mokslo metus. Maironio mokyklos direktorė Jūratė Elvikienė yra pasakius: „Mes visi galime išmokti lietuvių kalbą savarankiškai po vieną, tačiau po vieną būdami negalime išmokti būti lietuviais“. AKLM šventėje apie savo lietuviškas šaknis kalbėjo trys svečiai. Columbia Universiteto profesorius Rimas Vaičaitis pasakojo apie savo dukterį Rimą, kuri dirba vienoje iš Brooklyn mokyklų. Dėka lietuvių kalbos žinių, jos mokyklos mokinių grupė galėjo aplankyti Lietuvą, o vėliau mokinukai iš Lietuvos lankėsi Brooklyn mokykloje. Vyčių organizacijos atstovė Julia Schroder pasidalino prisiminimais apie tai, kad jau keturis dešimtmečius ji dalyvauja Amerikos lietuvių bendruomenės veikloje. Jos sūnus Chris papasakojo apie savo keliones į Lietuvą ir norą išmokti lietuvių kalbą.

   Mokslo metai prasidėjo dvasine švente, šv. Mišiomis lietuviškai ant Marijos kalvos Manorville apylinkėse, kur Vyčių organizacijos dėka  po 22 metų pertraukos vėl skambėjo šv. Mišios lietuviškai. Jas aukojo kun. Vytautas Volertas iš Maspeth lietuviškos parapijos. Lietuviškos mišios šioje buvo aukojamos 2009, 2010 ir 2012 metais.

     2009-2010 metais darželinukai mokėsi pirmąsias lietuviškas raides ir žodžius. Vyresni mokiniai lankė lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos ir geografijos pamokas.  Mokiniai dalyvavo JAV LB švietimo tarybos piešinių ir rašinių konkurse. Žalgirio mūšio 400 mečiui paminėti vyko piešinių konkursas, Lietuvos vardo 1000 mečiui paminėti – rašinių. Iš dalyvavusių 30 lituanistinių mokyklų mokinių, AKLM mokinys Justas Klimavičius laimėjo apdovanojimą už rašinį.

     Ketvirtais mokslo metais AKLM veikė 33 šeštadienius po keturias valandas (45 minučių pamokas) kas šeštadienį. Mokyklą lankė trisdešimt du  mokiniai, metų pabaigoje septyni ją baigė. Mokytojais ir toliau dirbo Renata Petrauskiėnė (lietuvių kalbos ir literatūros), Ramunė Kurbanovienė (pradinių klasių), Jolanta Vilčinskienė (geografijos), Algirdas Vyšniauskas (istorijos), Rita Klimavičienė (darželio klasės ir muzikos) bei darželio klasės mokytojos padėjėja Gabrielė Petrauskaitė. Administracijos nariais buvo Gintautė Genender (tinklalapio administratorė), Daiva Matonienė (iždininkė),  Renata Cheshire (tėvų komiteto primininkė), Neila Baumilienė (mokyklos vedėja).

     Kaip ir anksčiau, mokykloje vyko teminiai renginiai, šventinės vakaronės, išvykos, kurie buvo aprašyti net dvylikoje straipsnių JAV lietuvių spaudoje. AKLM mokinės Austėja Petrauskaitė, Patricija Naskauskaitė bei vedėja Neila Baumilienė buvo straipnių autorės. Rugsėjo mėnesį Lietuvos Konsulatas Niujorke surengė susitikimą su Lietuvos Respublikos Prezidente Dalia Grybauskaite. Į šį susitikimą buvo pakviesta ir su sutuoktiniu nuvyko AKLM vedėja N. Baumilienė, kuri papasakojo Prezidentei apie AKLM darbą. Spalio mėnesį mokyklos kolektyvas turėjo išvyką į Moliūgų lauką, o mėnesio gale Helovyno šventę. Metų bėgyje AKLM rinko aukas dviejų rūšių protezams į Lietuvą: kojų, kurių neteko jaunas vaikinas nelaimingo atsitikimo metu ir plaukų, kurių neteko maža mergaitė dėl autoimuninės ligos alopecijos. Vakaras susitikimas su Pransiškonų broliu Gediminu Numgaudžiu praėjo diskutuojant dvasinėmis temomis. Gruodžio mėnesį, AKLM buvo pakviesta dalyvauti akcijoje „Kalėdų kūdikis“ – dovanos pasaulio vaikams batų dėžutėse. Kalėdinio vaidinimo tema buvo „Pepė Ilgakojinė“. Nauji metai tradiciškai buvo švenčiami kalnuose. Užgavėnės vyko pamokų metu ir visi darė kaukes ir valgė blynus. Šeštadienį prieš šv.Velykas vaikai dažė margučius, jų ieškojo, juos rideno ir žaidė žaidimus lauke. Balandis – Žemės dienos mėnuo. Pirmiausia AKLM sulaukė Gamtosaugininkų komandos iš Laukinės gamtos gelbėjimo centro. Veterinoriai atvežė gyvūnus-ambasadorius (sakalą, vanagą, vėžliuką, pelėdą, oposumą) ir papasakojo, kaip likti neabelingiems ir išgelbėti sužeistus gyvūnus. Ta pačia tema buvo suorganizuota kelionė laivu stebėti Long Island pakrančių ruonių. Trys papildomos paskaitos buvo pristatytos AKLM mokiniams: profesorius Rimas Vaičaitis pravedė pamoką apie aeronautiką, dietologė Nelė Tylienė apie sveiką mitybą, bei buvo parodytas filmas „Gintaro kelias“ – apie Žemės vietas, kuriose randamas gintaras ir kaip jis susiformuoja. Gegužė prasidėjo Šeimos sporto švente Red Creek parke. Mokslo metai baigėsi naujo tipo egzaminais abiturientams. Egzaminai buvo paruošti pagal penkis kriterijus: kalbos vartojimą, sakinių rišlumą, sklandumą, tarimą ir minties raišką.

     Birželio 12 d. mokslo metų pabaigos šventės pagrindiniu akcentu buvo septyni abiturientai: Austėja Petrauskaitė, Kotryna Jankūnaitė, Justas Laužadis, Aldas Levišauskas, Jokūbas Balčiūnas, Arnoldas Kurbanovas ir Giedrius Matonis. Lietuvių kalbos mokytoja Renata Petrauskienė abiturientus palydėjo Justino Marcinkevičiaus eilėmis. Laikydami septynias žvakes jie uždegė vieną didelę, kuri buvo ąžuolų vainiko centre, simbolizuojančia AKLM žinių šviesą. Abiturientams buvo išdalinti diplomai bei specialios dovanos, kurias įteikė Ramutė Žukaitė, JAV LB Niujorko Apylinkės pirmininkė. Kol mažiausieji mokinukai abiturientams teikė gėles, skambėjo Kosto Smorigino daina „Paukščiai“, o ją prieš visiems sudainuojant, gitara solo sugrojo Justas Laužadis. AKLM vedėja kalbėjo: „Mes atvykome į JAV ir tapome atskirtais nuo savo artimųjų, žemės ir kalbos... Dėka Jūsų visų, dėka lietuvių kalbos, mokyklos šeštadieniais, mes visi pasijutome kaip namuose, laimingesni, ramesni, saugesni. AKLM misija ir yra šios ramybės ir saugumo suteikimas“. Grace Episcopal bažnyčios, kurios patalpas mokykla nuomavo, pastorė Motina Mary, palaimino visus ir palinkėjo laimingai praleisti vasarą ir grįžti rugsėjo 12 d. į lietuvišką mokyklą.

     Lituanistinė mokykla baigėsi, prasidėjo labai užimta vasara. Grupė AKLM mokinių, tėvelių ir administracijos narių nuvyko aplankyti p. Aleksandros Kazickienės į East Hampton. Jie papasakojo apie praėjusius mokslo metus ir planavo ateitį. P.Kazickienė kaip tik šventė savo 90 Jubiliejų, o AKLM ruošė dovaną Jubiliejinį albumą. Dvylika AKLM narių ruošėsi ir nuvyko į 2010 metų Pasaulio lietuvių dainų šventę Toronte, Kanadoje. Vienuolika AKLM mokinių gavo Sutvirtinimo Sakramentą lietuviškoje Atsimainymo parapijoje Maspeth, NY, dalyvaujant kunigui Vytautui Volertui bei Vyskupui Pauliui Baltakiui. Net dešimt AKLM mokinių vasarą praleido Lietuvoje. Rugpjūtį keletas AKLM vaikų ir tėvelių dalyvavo Ellen‘s Bėgime Krūties Vėžiu sergančių ir mokslinių tyrimų paramai. AKLM grupelė ant marškinėlių turėjo užrašą kad bėga už p. Kazickienę, sergančia krūties vėžiu. Šiame bėgime AKLM nariai dalyvavo 2010, 2011 ir 2012 metais.

     Ypatinga padėka AKLM šeimoms, kolektyvui ir draugams už finansinę paramą ir visokeriopą pagalbą. Savanoriai foto metraštininkai Daiva ir Kęstutis Jankūnai, Renata ir Jeff Cheshire, Jolanta Vilčinskienė ir Snieguolė Furajevienė įamžino tūkstančius akimirkų. Vilma Bendarinaitė ir Algis Vyšniauskas buvo atsakingi už muziką per renginius. Columbia Universiteto profesorius Rimas Vaičaitis praleido AKLM kiekvieną šeštadienį. Dėkojame JAV LB Švietimo Tarybai bei Lietuvių Fondui Čikagoje už jų paramą ir darbą.
     Didžiulė padėka p. Aleksandrai ir Dr. Juozui P. Kazickams, bei jų dukros Jūratės, sūnų Juozo, Mykolo ir Jono šeimoms už testinę finansinę paramą.

Neila Baumilienė
Southampton, NY 2012