- MOKYKLOS MISIJA IR FAKTAI
    - ATIDARYMO ŠVENTĖ
    - 2006-2007 MOKSLO METAI
    - 2007-2008 MOKSLO METAI
    - 2008-2009 MOKSLO METAI
    - 2009-2010 MOKSLO METAI
  - 2010-2011 MOKSLO METAI
    - 2011-2012 MOKSLO METAI
    - 2012-2013 MOKSLO METAI
    - 2013-2014 MOKSLO METAI
    - 2014-2015 MOKSLO METAI
    - 2015-2016 MOKSLO METAI
    - 2016-2017 MOKSLO METAI

    - GRACE EPISCOPAL PARAPIJA IR MES
    - ATSIMENANT dr. JUOZĄ P. KAZICKĄ
    - ALEKSANDRA KAZICKIENĖ:
          - MOKYKLOS PAVADINIMAS
          - ATSIMENANT A. KAZICKIENĘ
          - NUOTRAUKOS
          - A. KAZICKIENĖS LAIŠKAI MUMS
          - KAZICKŲ ŠEIMOS FONDAS
            

         

2010 - 2011 mokslo metai

     2010 m. rugsėjo 18 d A.Kazickienės lituanistinėje mokykloje (Long Island, NY) prasidėjo penkti mokslo metai. Po to, kai buvo sugiedotas Lietuvos Valstybinis Himnas, Grace Episcopal bažnyčios pastorė sukvietė visus sukalbėti maldą už p. Aleksandros ir Dr. Juozo P.Kazickų sveikatą. Mokyklos vedėja perskaitė sveikinimo laišką iš LR Užsienio Reikalų Ministro Audronio Ažubalio. Ji taip pat perdavė Dr. Kazicko linkėjimus bei papasakojo apie ponios Aleksandros sveikatą. Ponia Kazickienė jautėsi stipresnė, buvo pakilesnės nuotaikos, nors ir sirgo. Dr. Kazicko laiške buvo pasakojama apie Kazickų Šeimos Fondo pastangas remti įvairias švietimo įstaigas ir programas Lietuvoje ir JAV. Taip pat buvo pasakojama apie tai, kad Jūratė Kazickas lapkričio mėnesį pagerbiama Tarptautinio Išlaisvinimo Komiteto (International Rescue Commitee) ir jai suteikiamas 2010 Laisvės Apdovanojimas (Freedom Award). Šis apdovanojimas 2010 metais buvo skirtas 10 –čiai karo pabėgėlių, kurie savo gyvenime nuveikė žmonijai kilnius ir prasmingus darbus. Sveikinimo kalbas sakė Columbia Universiteto profesorius Rimas Vaičaitis bei Lietuvos Respublikos Konsultas Niujorke Valdemaras Sarapinas. Apsilankęs mokykloje kartu su žmone Vyte, Konsulas pasidžiaugė lituanistinės mokyklos darbu, pastebėjo, kad jam tai vienas pirmųjų vizitų į lietuviškas bendruomenes JAV ir pasakė, kad čia būti jam yra: „beprotiškai fantastiška“.

     Spalio mėnesį trylikos atstovų iš AKLM grupelė nuvyko aplankyti p. Aleksandros ir Dr. Juozo Kazickų į jų namus East Hampton‘e. Astovai įteikė gerb. Kazickams AKLM albumą, kuris buvo skirtas p. Aleksandros 90 Gimtadienio proga. P. Kazickienė nors ir buvo silpnos sveikatos, klausinėjo apie mokyklą, vaikus ir ateities planus. Tai buvo paskutinis AKLM susitikimas su p. Kazickiene.

     Per mokslo metus mokiniai lankė lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos ir geografijos pamokas, mažesnieji mokėsi darželio klasėje. Mokiniai dalyvavo JAV LB švietimo tarybos piešinių ir rašinių konkurse. Trėmimų į Sibirą bei Lietuvos laisvės kovų – partizaninio karo tema buvo rašinių konkursas, ir kiekvienas mokinys buvo įpareigotas išsiaiškinti, kas jų šeimos ar draugų rate buvo nukentėjęs Sovietiniais metais, buvo aprašyti prisiminimai ir pagerbtos aukos. Piešinių konkursas buvo skirtas gražiausioms Lietuvos vietovėms atvaizduoti.

     Penktais mokslo metais AKLM veikė 33 šeštadienius po keturias valandas& (45 minučių pamokas) kas šeštadienį. Mokyklą lankė dvidešimt šeši mokiniai. Mokytojais ir toliau dirbo Renata Petrauskiėnė (lietuvių kalbos ir literatūros), Ramunė Kurbanovienė (pradinių klasių), Jolanta Vilčinskienė (geografijos), Algirdas Vyšniauskas (istorijos), Rita Klimavičienė (darželio klasės ir muzikos) bei darželio klasės mokytojos padėjėjomis buvo Austėja ir  Gabrielė Petrauskaitės. Administracijos nariais buvo Gintautė Genender (tinklalapio administratorė), Daiva Matonienė (iždininkė), Snieguolė Furajevienė (tėvų komiteto primininkė), Neila Baumilienė (mokyklos vedėja).

     Kaip ir anksčiau, mokykloje vyko teminiai renginiai, šventinės vakaronės, išvykos. Mokslų metų pradžioje mokiniai ir šeimos bei lietuvių bendruomenės nariai lankėsi Filadelfijos mieste, į kurį jie nuvyko mokyklai nuomotu autobusu. Kelionės metu tėvų komiteto pirmininkės Snieguolės Furajevienės dėka buvo suorganizuotos eksursijos su vietiniais gidais po miesto žymiausias vietas. Spalio mėnesį mokyklos kolektyvas turėjo išvyką į Moliūgų lauką, o mėnesio gale Helovyno šventę. Metų bėgyje AKLM vėl rinko aukas dviejų rūšių protezams į Lietuvą: kojų, kurių neteko jaunas vaikinas nelaimingo atsitikimo metu ir plaukų, kurių neteko maža mergaitė dėl autoimuninės ligos alopecijos. Dėka mokinių Granto ir Patricijos mamos Violetos Naskauskienės išradingumo, jos pažįstama moteris pasamdė AKLM kolektyvą sutvarkyti jos namų teritoriją, o už uždirbtus pinigus puvo biagtas gaminti perukas mergaitei, kuri išėjo į mokyklą su ilgais natūraliais plaukais, kuriuos paaukojo AKLM mergaitės nusikirpdamos savo kasas. Gruodžio mėnesį, AKLM ir vėl buvo pakviesta dalyvauti akcijoje „Kalėdų kūdikis“ – dovanos pasaulio vaikams batų dėžutėse. Kalėdinio vaidinimo tema buvo „Voro vestuvės“, suvaidinta popierinėmis lėlėmis, kurias visas pagamino AKLM mokytoja Jolanta Vilčinskienė. Nauji metai tradiciškai buvo švenčiami kalnuose. Užgavėnės vyko pamokų metu ir visi darė kaukes ir valgė blynus. Šeštadienį prieš šv. Velykas vaikai dažė margučius, jų ieškojo, juos rideno ir žaidė žaidimus lauke.

     Palyginus su kitais mokslo metais, šie buvo žymiai ramesni su nedaugeliu švenčių ir renginių. Ši nuotaika tarsi atspindėjo Kazickų šeimos nuotaikas, kurioje p. Aleksandra darėsi vis silpnesnė. AKLM kolektyvas toliau siuntė Kazickų šeimai mokinių rašinius, piešinius ir nuotraukas, kad praskaidrintų ligotą nuotaiką. Pokalbiuose su Dr.Kazicku, jis pasakojo kad nepaisant ligos, p.Kazickienė liko labai lietuviška, prašė klausytis lietuviškos muzikos ir dainų.

     Birželio 4 d. mokslo metų pabaigos šventės pagrindiniu akcentu buvo 5 formos balionas, kuris reiškė, kad AKLM baigė 5 mokslo metus, ir tradiciniu tapęs morkų-ananasų tortas, kurį kepa Martyna Ulskienė, mokinės Smiltenės močiutė. Mokiniams buvo suteikti pažymėjimai ir Garbės raštai. Grace Episcopal bažnyčios, kurios patalpas mokykla nuomavo, pastorė Motina Mary, pakvietė visus sukalbėti maldą už p.Kazickienę. AKLM mokyklos vedėja perskaitė Maironio lituanistinės mokyklos iš Queens, NY laišką, kuriame buvo sakoma: „Sveikiniam su 5 Gimtadieniu ir linkim, kad vieną dieną Jūs uždegtumėte ant savo torto 50 žvakučių, kaip mes,“ ir palinkėjo laimingai praleisti vasarą ir grįžti rugsėjo 11 d. į lietuvišką mokyklą.

     Pasibaigus mokslo metams, viename iš pokalbių telefonu su Dr. J. P. Kazicku, AKLM vedėja jautė neišvengiamos pabaigos nuotaikas, nes p.Aleksandros sveikata silpo. Dr. J. P. Kazicko leidimu AKLM vedėja nuvyko atsisveikinti su AKLM fundatore p. Kazickiene, nuvežė puokštę baltų gėlių nuo lituanistinės mokyklos kolektyvo. Aleksandra Kazickienė mirė savo 91 gimtadienio rytą, 2011 birželio 17d. Apsirengę mokyklos uniforminiais marškinėliais, AKLM vaikai ir suaugę, nuvyko į p.Kazickienės Gedulingą paminėjimą. Už kelių dienų, p. Kazickienės palaikai buvo pašventinti Šv.Trejybės Katalikiškoje bažnyčioje East Hampton‘e ir palaidoti kapinėse šalia sūnaus Aleksandro Kęstučio Kazicko palaikų.

     Aleksandra Kazickienė buvo uoli lietuvybės puoselėtoja Amerikoje, besirūpinanti, kad lietuviškas jaunimas, augantis JAV, išlaikytų lietuvišką identitetą. Jos dosnumo dėka 2006 metais buvo įkurta Aleksandros Kazickienės lituanistinė mokykla. 2011 metais jos atminimo vardan, Kazickų Šeimos Fondas įsteigė Aleksandros Kazickienės atminimo JAV lituanistinių mokyklų paramos programą. Ši programa pagerbia ponią Kazickienę (1920-2011), kuri buvo Dr. Juozo P. Kazicko žmona, Jūratės Kazickaitės, Juozo, Aleksandro (1953-1976), Mykolo ir Jono Kazickų motina.

     Ypatinga padėka AKLM šeimoms, kolektyvui ir draugams už finansinę paramą ir visokeriopą pagalbą. Savanoriai foto metraštininkai Daiva ir Kęstutis Jankūnai, Renata ir Jeff Cheshire, Jolanta Vilčinskienė ir Snieguolė Furajėvienė įamžino tūkstančius akimirkų. Vilma Bendarinaitė ir Algis Vyšniauskas buvo atsakingi už muziką per renginius. Columbia Universiteto profesorius Rimas Vaičaitis praleido AKLM kiekvieną šeštadienį. Dėkojame JAV LB Švietimo Tarybai bei Lietuvių Fondui Čikagoje už jų paramą ir darbą.

      Didžiulė padėka Dr. Juozui P. Kazickui, bei jo dukros Jūratei, sūnų Juozo, Mykolo ir Jono šeimoms už tęstinę finansinę paramą.

     Neila Baumilienė
     Southampton, NY 2013