- MOKYKLOS MISIJA IR FAKTAI
    - ATIDARYMO ŠVENTĖ
    - 2006-2007 MOKSLO METAI
    - 2007-2008 MOKSLO METAI
    - 2008-2009 MOKSLO METAI
    - 2009-2010 MOKSLO METAI
    - 2010-2011 MOKSLO METAI
  - 2011-2012 MOKSLO METAI
    - 2012-2013 MOKSLO METAI
    - 2013-2014 MOKSLO METAI
    - 2014-2015 MOKSLO METAI
    - 2015-2016 MOKSLO METAI
    - 2016-2017 MOKSLO METAI

    - GRACE EPISCOPAL PARAPIJA IR MES
    - ATSIMENANT dr. JUOZĄ P. KAZICKĄ
    - ALEKSANDRA KAZICKIENĖ:
          - MOKYKLOS PAVADINIMAS
          - ATSIMENANT A. KAZICKIENĘ
          - NUOTRAUKOS
          - A. KAZICKIENĖS LAIŠKAI MUMS
          - KAZICKŲ ŠEIMOS FONDAS
            

         

                                                        2011 - 2012 mokslo metai

     2012m. birželio 6 d.,šeštų mokslo metų pabaigos šventė prasidėjo  sugiedojus Lietuvos Valstybinį Himną ir pasakius maldą už p. Aleksandros Kazickienės sielą bei Dr.Juozo P.Kazicko sveikatą. Praėjo beveik metai laiko nuo p. Kazickienės mirties per jos 91 gimtadienį, 2011 birželio 17 d. Dr.Kazickas negalėdamas atvykti į mokyklos šventę, atsiuntė laišką, kuriame buvo rašoma: „Mokyklos mecenatės nėra, bet idėja nemiršta, sėkla pasėta. Mes galime džiaugtis išaugintu vaisiumi. Mes matome mažą lituanistinę mokyklą šioje apylinkėje, kur su meile, pasišventimu ir kruopštumu lietuvių kalba, identitetas ir kultūra yra išsaugomi. Nuo savo šeimos, bei pagerbiant p. Aleksandros atminimą, dėkoju mokytojams ir administracijai, o ypač tėveliams už jų dėmesį ir meilę jų vaikams ir jų lietuviškosioms šaknims. 2012 metais Kazickų Šeimos Fondas pradėjo remti lituanistines mokyklas, saugodamas p. Aleksandros atminimą. Šios programos dėka, Kazickų šeima sužino daugiau apie šias mokyklas, jų veiklą, stiprina savo akiratį. Jose atliekamas didžiulis tautinės reikšmės darbas.“

     Mokslo metų pabaigos šventė vyko Our Redeemer Liuteronų bažnyčioje Aquebogue, NY. Į šias patalpos, praėjus vos savaitei po šeštų mokslo metų pradžios, 2011 rugsėjį, persikėlė AKLM. Penkis metus praleidusi Grace Episcopal bažnyčios patalpose, AKLM jas „išaugo“. Mokslo metų pabaigos šventės metu 28 mokiniai gavo vokus su pažymėjimais, rašiniais ir piešiniais, buvo išdalinti septynių kategorijų 33 Garbės raštai. Trys abiturientės baigė AKLM: Patricija Naskauskaitė, Gabrielė Vadeikaitė ir Miglė Mitrulevičiūtė. Devynmetis Grantas Naskauskas irgi gavo specialų pažymėjimą, nes Naskauskų šeima ruošėsi išvažiuoti gyventi į Angliją. Prisiminimui, Granto mokytoja Ramunė Kurbanovienė perskaitė visiems jo rašinį „Vėjas mokykloje“, kuris sukėlė daug šypsenų. Šventėje dalyvavo Vaivos Vėbraitės lituanistinės mokyklos Konektikute vedėja Dzina Inkratienė bei JAV LB Krašto valdybos vice primininkė Sigutė Šimkuvienė. Sigutė įkalbėjo lietuvių bendruomenės narę Rasą Mitrulevičienę sukurti Rytinio Long Island lietuvių bendruomenę ir tapti jos pimininke, taip Long Island‘e atsirado 61-a JAV LB apylinkė.

     Per mokslo metus mokiniai lankė lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos ir geografijos pamokas, mažesnieji mokėsi darželio klasėje. Mokiniai dalyvavo JAV LB švietimo tarybos piešinių ir rašinių konkurse. Rašinių konkurso tema buvo 150 poeto Maironio Jubiliejus. Piešinių konkursas buvo skirtas 2012 metų Pasaulio lietuvių šokių šventei Bostone, konkurso tikslas – sukurti pašto ženklą, skirtą šiai šventei prisiminti. Lituanistinių mokyklų, dalyvavusių šiuose konkursuose tarpe, AKLM mokinys vienuolikmetis Lukas Budrys laimėjo pirmą vietą savo amžiaus kategorijoje už sukurtą pašto ženklą, o šešiolikmetė Patricija Naskauskaitė pirmą vietą už eilėraštį apie Lietuvą.

     Lietuvių fondas (LF) Čikagoje, vienas iš AKLM rėmėjų, 2012 metais šventė savo 50 metų jubiliejų. Ta proga AKLM sudalyvavo LF skelbtame konkurse „Lietuva aš Tave turiu‘, kuriam sukūrė plakatą. Plakate buvo pavaizduotas Lietuvos kontūras, aplink sudėti visų AKLM mokinių, administracijos bei Kazickų šeimos narių rankų kontūrai. Lietuvos žemėlapis buvo pažymėtas širdutėmis, kurios reiškė miestus, iš kurių kilę AKLM nariai. Šio plakato kopijos buvo išsiųstos į LF Čikagą, Kazickų Šeimos Fondą Niujorke ir Vilniuje bei Lietuvių namus Vilniuje, kuriuose yra pasaulio lituanistinių mokyklų muziejus.

     Šeštais mokslo metais AKLM veikė 33 šeštadienius po keturias valandas  (45 minučių pamokas) kas šeštadienį. Mokyklą lankė dvidešimt šeši mokiniai. Mokytojais ir toliau dirbo Renata Petrauskiėnė (lietuvių kalbos ir literatūros), Ramunė Kurbanovienė (pradinių klasių), Jolanta Vilčinskienė (geografijos), Algirdas Vyšniauskas (istorijos), Irma Diržius (muzikos), Rita Klimavičienė (darželio klasės ir muzikos) bei darželio klasės mokytojos padėjėjomis buvo Austėja ir  Gabrielė Petrauskaitės. Administracijos nariais buvo Gintautė Genender (tinklalapio administratorė), Daiva Matonienė (iždininkė), Snieguolė Furajevienė (tėvų komiteto primininkė), Neila Baumilienė (mokyklos vedėja).

     Mokslo metų bėgyje, AKLM rengė šventes ir keliones. Mokslo metai prasidėjo išvyka į Atlantis Akvariumą Riverhead‘e, spalį vaikai aplankė Moliūgų lauką, atšventė Helovyną, gruodį dalyvavo akcijoje „Kalėdinis kūdikis‘ – dovanos pasaulio vaikams batų dėžutėse, šventė Kalėdas, Naujus Metus. Po naujųjų metų šventė Užgavėnes, Vasario 16- Lietuvos nepriklausomybės šventę, šv.Velykas, Motinos dieną, Mokslo metų uždarymo dieną. Išvykoje į Atlantis Akvariumą vaikai ne tik stebėjo ekspozicijas, bet ir dalyvavo jūrų liūtų pasirodyme, paskaitoje apie vietinę vandens fauną bei konkurse, kurio  metu atsakymų reikėjo ieškoti visoje Akvariumo parodoje. Tradicinėje Moliūgų lauko išvykoje vaikai dalyvavao Ūkininko eksursijoje traktoriumi, sprendė kryžiažodžius apie rudenį, dalyvavo estafetėse bei kiekvienas iš lauko išsirinko po moliūgą. Akcijoje „Kalėdų kūdikis“ AKLM dalyvavo ketvirtą kartą, vis daugiau lietuvių šeimų suruošė dovanas batų dėžutėse neturtingiems Pasaulio vaikams .Helovyno ir Kalėdų šventės skiriamos ne tik linksmybėms, bet ir lėšoms mokyklai rinkti. Šv.Kalėdų spektaklio tema buvo „Vilkas ir septyni ožiukai kitaip“. Vasario 16 minėjimas įvyko lauke, keliant JAV ir LT vėliavas, giedant Lietuvos Himną ir filmuojant Baltijos Kelio 1989 metų inscenizaciją. Šis filmas vėliau buvo sumontuotas į bendrą Pasaulio lituanistinių mokyklų Baltijos kelią. Kas mėnesį buvo švenčiami vaikų gimtadieniai. Pavasariui atšilus Tėvų komiteto pirmininkės iniciatyva buvo suorganizuoti kiemo turgūs ir surinkta pakankamai lėšų, kad būtų galima suorganizuoti kelionę į „Six Flags“ atrakcionų parką (kelionė įvyko 2012 rudenį). Vasarai prasidėjus grupė AKLM šeimų važiavo stovyklauti su palapinėmis prie Lake George. Šeši AKLM vaikai vasaros pradžioje stovyklavo lietuviškoje Neringos stovykloje Vermont‘e. Šeimos ir toliau sekmadieniais žaidė tinklinį  Tiana Beach (Hampton Bays) paplūdimyje.

     Dėka kunigo Vytauto Volerto, Riverhead‘e šv. Jono Evangeliko Katalikų bažnyčioje kartą per mėnesį sekmadieniais buvo aukojamos šv.mišios lietuvių kalba, po kurių vyko Pirmos Komunijos pamokos vaikams ir kavos valandėlės tėveliams. Du AKLM mokiniai, Grantas Naskauskas ir Lukas Baumilas bei dar viena lietuvaitė Eva priėmė Pirmąją Komuniją Maspeth‘e lietuviškoje Atsimainymo parapijoje 2012 gegužį.

     Ypatinga padėka AKLM šeimoms, kolektyvui ir draugams už finansinę paramą ir visokeriopą pagalbą. Savanoriai foto metraštininkai Daiva ir Kęstutis Jankūnai, Renata ir Jeff Cheshire, Jolanta Vilčinskienė ir Snieguolė Furajėvienė įamžino tūkstančius akimirkų. Vilma Bendarinaitė ir Algis Vyšniauskas buvo atsakingi už muziką per renginius. Columbia Universiteto profesorius Rimas Vaičaitis praleido AKLM kiekvieną šeštadienį. Dėkojame JAV LB Švietimo Tarybai bei Lietuvių Fondui Čikagoje už jų paramą ir darbą.

     Išreikšdama padėką per mokslo metų pabaigos šventę, mokytoja Renata Petrauskienė citavo Lietuvos poeto Justino Marcinkevičiaus žodžius: “Visada žemėje per mažai gerų žodžių – meilės, tiesos ir dėkingumo žodžių. Mes dažnai taip ir išsiskiriame, nepasakę jų vienas kitam, nusinešame, užgniaužę juos savo širdyse“. Ji taip pat citavo amerkiečių rašytojo Oliverio Holmeso žodžius: „Kiekviena kalba yra šventovė, kurioje saugomos ja kalbančių žmonių širdys.“ Šiais mokytojos Renatos žodžiais dėkojame visiems, kurių dėka AKLM tęsia lietuvių kalbos ir kultūros išsaugojimo misiją. Didžiulė padėka Dr. Juozui P. Kazickui, bei jo dukros Jūratės, sūnų Juozo, Mykolo ir Jono šeimoms už tęstinę finansinę paramą.

     Neila Baumilienė
     Southampton, NY 2013