- MOKYKLOS MISIJA IR FAKTAI
    - ATIDARYMO ŠVENTĖ
    - 2006-2007 MOKSLO METAI
    - 2007-2008 MOKSLO METAI
    - 2008-2009 MOKSLO METAI
    - 2009-2010 MOKSLO METAI
    - 2010-2011 MOKSLO METAI
    - 2011-2012 MOKSLO METAI
  - 2012-2013 MOKSLO METAI
    - 2013-2014 MOKSLO METAI
    - 2014-2015 MOKSLO METAI
    - 2015-2016 MOKSLO METAI
    - 2016-2017 MOKSLO METAI

    - GRACE EPISCOPAL PARAPIJA IR MES
    - ATSIMENANT dr. JUOZĄ P. KAZICKĄ
    - ALEKSANDRA KAZICKIENĖ:
          - MOKYKLOS PAVADINIMAS
          - ATSIMENANT A. KAZICKIENĘ
          - NUOTRAUKOS
          - A. KAZICKIENĖS LAIŠKAI MUMS
          - KAZICKŲ ŠEIMOS FONDAS
            

         

2012 - 2013 mokslo metai

     Į septintų mokslo metų pradžios šventę atvyko Lietuvos Respublikos Konsulas Niujorke Valdemaras Sarapinas su žmona Vyte, Kazickų Šeimos Fondo atstovė Elena Naujikienė ir Rytinio Long Island lietuvių bendruomenės pirmininkė Rasa Mitrulevičienė. Ponas Sarapinas, kreipdamasis į AKLM mokinius ir kolektyvą, pavadino juos “mielais kazickiukais” ir nuo Lietuvos Užsienio Reikalų ministro Audronio Ažubalio bei Seimo Pirmininkės Irenos Degutienės perdavė sveikinimo laiškus bei dovanas: Knygą vaikams “Lietuvos Konstitucija vaikams” bei video filmą “Darius ir Girėnas”. Po oficialių sveikinamųjų kalbų, AKLM mokiniai ir kolektyvas buvo pakviesti į naujai atidarytą Boulingą - Kėglinę.

     Mokslo metų pradžioje užsiregistravo 26 mokiniai, prie kurių po Naujųjų metų prisijungė dar keturi, taigi mokykloje mokėsi 30 mokinių ir dirbo 10 suaugusių. Per mokslo metus mokiniai lankė lietuvių kalbos ir literatūros, geografijos ir muzikos pamokos, mažesnieji mokėsi darželio klasėje. Istorijos mokytojas nebegalėjo daugiau dirbti mokykloje, todėl vietoje jo mokyklos vedėja vedė „Šiuolaikinės Lietuvos“ pamokas, kurių metu naudodama kompiuterį ir projektorių, rodė vaizdinę medžiagą apie Lietuvą. AKLM buvo suplanuota veikti 35 šeštadienius po keturias valandas (45 minučių pamokas) kas šeštadienį.  Mokytojais ir toliau dirbo Renata Petrauskiėnė (lietuvių kalbos ir literatūros), Ramunė Kurbanovienė (pradinių klasių), Jolanta Vilčinskienė (geografijos), Irma Diržius (muzika), Rita Klimavičienė (darželio klasės ir muzikos) bei darželio klasės mokytojos padėjėja - Austėja  Petrauskaitė. Administracijos nariais buvo Gintautė Genender (tinklalapio administratorė), Daiva Matonienė (iždininkė), Snieguolė Furajevienė (tėvų komiteto primininkė), Neila Baumilienė (mokyklos vedėja).

     Mokiniai dalyvavo JAV LB Švietimo Tarybos piešinių ir rašinių konkurse. Piešinių konkurso tema buvo Lietuvos pilotų Dariaus ir Girėno skrydžio 80 mečio paminėjimas. Mažiausieji gamino lėktuvėlius iš skalbinių segtukų ir ledų pagaliukų, didesnieji piešė piešinius. Rašinių tema – lietuvių kalbos archaiškumas ir grožis. Rašinių konkursui mažiausieji rinko pačius gražiausius lietuviškus žodžius, o didesnieji – kūrė poeziją bei rašė apie lietuvių kalbos reikšmę jų gyvenime. AKLM mokiniai taip pat dalyvavo JAV LB Kultūros tarybos suorganizuotame konkurse pašto ženklui Dariaus ir Girėno Skrydžio per Atlantą tema sukurti.

     Mokslo metų bėgyje, AKLM rengė šventes ir keliones, tačiau 2012-2013 metais jiems jau talkino Rytinio Long Island lietuvių bendruomenės nariai. Mokslo metai prasidėjo išvyka į „Six Flags“ atrakcionų parką, kuriai lėšas surinko AKLM tėvų komitetas. Spalio mėnesį mokiniai vėl vyko rudens pamokai į Moliūgų lauką netoliese esančiame ūkyje. Šios išvykos metu mokiniai ne tik praleidžia dieną lauke, bet ir susėdę ant pievos sprendžia lietuviškus kryžiažodžius, piešia, rašo rašinius rudens temomis, vėliau dalyvauja estafetėse, išsirenka moliūgų lauke po moliūgą. Spalio pabaigoje, AKLM mokiniai dalyvavo lietuvių bendruomenės suorganizuotame koncerte poeto Maironio 150 metinėms pažymėti, dainavo, skaitė eiles. Helovyno šventė sutraukė daug lietuvių iš aplinkinių vietovių. Lapkritis ir gruodis skirti pasiruošimui Kalėdoms, kurios buvo suorganizuotos kartu su lietuvių bendruomene. Kalėdinio spektaklio tema buvo „Raudonkepuraitė“. Kaip niekada gausiai, net 22 dėžutes AKLM paaukojo tarptautinei akcijai pasaulio vaikams “Kalėdų Kūdikis“. Šios akcijos tikslas, kad šeimos prieš šv. Kalėdas dalintųsi savo meile, malda ir materialine gerove su nepasiturinčiais vaikais visame pasaulyje. Į batų dėžutę yra sudedamos naujos dovanos, nedideli, bet reikalingi kasdieniai daiktai: muilas, dantų priežiūros reikmenys, drabužėliai, kanceliarinės priemonės. Taip vaikai mokomi galvoti apie tuos, kurie vargsta. Labai smagu, kad AKLM mokinių Aiden, Kai ir Leilos mamytės Gintės Genender iniciatyva prigijo ir tapo daugelio AKLM šeimų kasmetiniu įsipareigojimu ir gerumo misija. Vasario mėnuo – Užgavėnių metas, kai mokykloje gaminamos kaukės, valgomi blynai. Naujai susikūrusi Rytinio Long Island lietuvių bendruomenė pakvietė visus į Užgavėnių šventę, kurios metu tarpusavyje varžėsi Lietuvos regionų (Žemaitijos, Suvalkijos, Dzūkijos ir Aukštaitijos) atstovai. Kovą – šv. Velykos – margučių diena, kai jie dažomi, ridenami, jų ieškoma pievoje. Balandis – Dr. Juozo P. Kazicko gimimo diena – 95 jubiliejus, ta proga tėvų komiteto pirmininkė Snieguolė Furajėvienė ir mokinė Aistė Furajevaitė nufilmavo ir sukūrė 15 minučių filmą apie AKLM. Šiame vaizdo įraše buvo ir siurprizas – su tortu, žvakutėmis ir balionais, sustoję grupėje visi AKLM mokinukai, mokytojai ir administracijos nariai sugiedojo „Ilgiausių metų Dr. J. P. Kazickui“. Kartu su mokinių piešiniais, rašiniais ir AKLM sveikinimo atvirute, filmas buvo nusiųstas į Bahamas, kur savo 95 gimtadienį su artimaisiais šventė Dr. J. P. Kazickas.

     Gegužės pirmas šeštadienis – Motinos diena, švenčiama kartu su mamytėmis, kurios pasakoja apie savo vaikus vaikystėje, joms teikiamos gėlės, vaikų gamintos atvirutės, dainuojamos dainos. Gegužis – šeimos sporto dienos mėnuo, kai dideli ir maži atvyksta varžytis estafetėse. Gegužį - išvyka į Rockland vietovėje esančius muziejus ir parką: Aeronautikos muziejų „Challenger Center“, Antrinių žaliavų perdirbimo Mokomąjį centrą bei Bear kalnų parką.

     Birželis – mokslo metų pabaigos šventė, kurios metu mokiniai buvo paruošę meninę programą, jiems buvo išdalinti pažymėjimai ir garbės raštai. Vestai Visockas atiteko ir JAV LB Filatelijos prizas už pirmą vietą laimėjusį pašto ženklą: Dariaus ir Girėno 80 metų skrydžiui per Atlantą paminėti. Prizus už geriausią rašinį JAV LB ŠT lituanistinių mokyklų tarpe gavo Justas Klimavičius. Nacionalinį diktantą geriausiai parašė Long Island lietuvių tarpe Snieguolė Furajevienė ir Aistė Furajevaitė. Kasmet stengiantis kelti akademinius standartus ir reikalavimus, pažymėjimuose rašomas mokinių lankomumas, jie vertinami už pažangumą, darbštumą, domėjimąsi atskira sritimi, pažangą lietuvių kalboje. Vietoje pažymių įrašomi A1-C2 kodai, kurie reiškia kalbos mokėjimo lygį pagal Europos sąjungos kalbų mokėjimo vertinimo standartus.

     AKLM reiškia ypatingą padėką šeimoms, kolektyvui ir draugams už finansinę paramą ir visokiariopą pagalbą. Savanoriai foto metraštininkai Daiva ir Kęstutis Jankūnai, Renata ir Jeff Cheshire, Jolanta Vilčinskienė ir Snieguolė Furajėvienė įamžino tūkstančius akimirkų. Columbia Universiteto profesorius Rimas Vaičaitis praleido AKLM kiekvieną šeštadienį, pagelbėdamas žiniomis ir darbais. Dėkojame p. Auksei Vaičaitienei už angliškų tekstų AKLM tinklalapiui koregavimą.

     Aleksandros Kazickienės lituanistinė mokykla tęsia savo misiją ugdyti Lietuvos  išeivijos jaunimo meilę lietuvių kalbai, tradicijoms ir kultūrai, skatinti mokinių kūrybinę veiklą ir diegti meilę Lietuvai. Tai didžiulis darbas, kurį kartu atlieka tėvai, mokytojai, administracija, Rytinio Long Island bendruomenė, padedant JAV LV Švietimo Tarybai bei Lietuvių Fondui Čikagoje. Reiškiame didžiulę padėką Dr.Juozui P.Kazickui, bei jo dukros Jūratės, sūnų Juozo, Mykolo ir Jono šeimoms už tęstinę finansinę paramą.

     Neila Baumilienė
     Southampton, NY April, 2013