- MOKYKLOS MISIJA IR FAKTAI
    - ATIDARYMO ŠVENTĖ
    - 2006-2007 MOKSLO METAI
    - 2007-2008 MOKSLO METAI
    - 2008-2009 MOKSLO METAI
    - 2009-2010 MOKSLO METAI
    - 2010-2011 MOKSLO METAI
    - 2011-2012 MOKSLO METAI
    - 2012-2013 MOKSLO METAI
  - 2013-2014 MOKSLO METAI
    - 2014-2015 MOKSLO METAI
    - 2015-2016 MOKSLO METAI
    - 2016-2017 MOKSLO METAI

    - GRACE EPISCOPAL PARAPIJA IR MES
    - ATSIMENANT dr. JUOZĄ P. KAZICKĄ
    - ALEKSANDRA KAZICKIENĖ:
          - MOKYKLOS PAVADINIMAS
          - ATSIMENANT A. KAZICKIENĘ
          - NUOTRAUKOS
          - A. KAZICKIENĖS LAIŠKAI MUMS
          - KAZICKŲ ŠEIMOS FONDAS
            

         

2013 - 2014 mokslo metai

     Į aštuntų mokslo metų pradžios šventę Red Creek parke atvyko pats Dr. Juozas P. Kazickas su sūnumi Mykolu, Lietuvos Respublikos Konsulas Niujorke Valdemaras Sarapinas su žmona Vyte, Kazickų Šeimos Fondo atstovė Elena Naujikienė, Columbia Universiteto profesorius emeritas  Rimas Vaičaitis, Rytinio Long Island lietuvių bendruomenės pirmininkė Rasa Mitrulevičienė. Dr. Kazickas kreipdamasis į jaunimą pasakė: “žinokit, kad Jums yra irgi garbė būti šitos mokyklos mokiniais. Visi mes turėtumėm didžiuotis, kad esame lietuviai, kad mes turėsim progą patobulint mūsų kalbą, gražiau kalbėt, kad mes išmoksim rašyt lietuviškai, ir kad čia šitoj, mokykloj, tikiuosi, kad Jūs būsit daugiau kaip vienerius metus, susipažinsit su Lietuvos istorija, su Lietuvos geografija. Ir kas svarbiausia, čia kartu belankydami šią mokyklą sudarysit tarp savęs tą artimą ryšį, kurį tiktai išeivis praradęs savo Tėvynę, gali turėti. Ir galbūt tas jausmas draugiškumo ir meilės jausmas, kurį mes turim Lietuvai kartu čia, pas Jus išsivystys į draugystę, į pasididžiavimą, kad Jūs lankėte šią mokyklą”. Kreipdamasis į tėvelius, pasakė: “Jūs pasišventę atvežate čia šiuos gražius vaikučius, kad jie su mūsų garbingais mokytojais galėtų bendrauti, kalbėt ir kartu pajusti ir išvystyt tą didelę didelę meilę Jūsų tėvelių, Jūsų senelių Tėvynei. Aš tikiuosi, kad Jūs turėsite progą padėkoti Dievuliui, kad Jūs išlaikėte lietuvišką jausmą, kai džiaugsitės sugrįžę į brangiąją Tėvynę”. Po oficialių sveikinamųjų kalbų, ir bendros nuotraukos, AKLM svečiai, mokiniai ir kolektyvas buvo pakviesti į sporto šventę.

     Per 2013-2014 mokslo metus mokykloje mokėsi 30 mokinių ir dirbo 10 suaugusių. Mokiniai lankė lietuvių kalbos ir literatūros, geografijos ir muzikos, „Šiuolaikinės Lietuvos“ pamokas, kurių metu buvo rodoma vaizdinė medžiagą apie Lietuvą. Mažesnieji mokėsi darželio klasėje. Mokyklą lankė ir trys lopšelinukai. AKLM veiktė 36 šeštadienius po keturias akademines valandas (45 minučių pamokas) kas šeštadienį. Mokytojais ir toliau dirbo Renata Petrauskiėnė (lietuvių kalbos ir literatūros), Ramunė Kurbanovienė (pradinių klasių), Jolanta Vilčinskienė (geografijos), Irma Diržius (muzika), Rita Klimavičienė (darželio klasės ir muzikos) darželio klasės mokytojos padėjėja iždininkė Daiva Matonienė, lopšelio pamokas vedė ir Neila Baumilienė. Administracijos nariais buvo Gintautė Genender (tinklalapio administratorė), Daiva Matonienė (iždininkė), Snieguolė Furajevienė (vedėjos pavaduotoja), Neila Baumilienė (mokyklos vedėja).

     Mokiniai dalyvavo JAV LB Švietimo Tarybos piešinių ir rašinių konkurse: piešinių konkurso tema buvo Donelaitis “Metai”, rašinių tema – “Aš ir mano lietuviška šeima”. Rašinių konkursui mažiausieji rinko pačius gražiausius lietuviškus žodžius apie šeimą, o didesnieji – rašė apie savo šeimą. AKLM gavo net tris prizines vietas rašinių konkurse: 2-3 klasių tarpe Aiden Genender gavo antrą vietą, 7-8 klasių – Smiltenė Jankūnaitė pirmą vietą, 9-10 klasių – Justas Klimavičius trečią vietą.

     Mokslo metų bėgyje, AKLM rengė šventes ir keliones. Kaip ir kasmet saulėtą rytą visi vyko rudens pamokai į Moliūgų lauką netoliese esančiame ūkyje. Šios išvykos metu mokiniai ne tik praleidžia dieną lauke, bet ir susėdę ant pievos sprendžia lietuviškus kryžiažodžius, piešia, rašo rašinius rudens temomis, vėliau dalyvauja estafetėse, išsirenka lauke po moliūgą. Helovyno šventė sutraukė daug lietuvių iš aplinkinių vietovių. Lapkritį paminėjo Visų šventų dieną: prisimenant  rytinio Long Island lietuvių Vyčių bendruomenę, ir jos aktyviausius narius jau mirusius Birutę ir Ferdinandą Lučkas, AKLM mokiniai ir mokytojai buvo pakviesti skaidrių montažui ir pasakojimams apie Lučkas, o paskui visi nuvyko į vietines Mattituck kapines, kuriose prie Lučkų kapo padėjo gėles, vėliavėles ir žvakeles.  Gruodis buvo skirtas pasiruošimui Kalėdoms, kurių metu daugiausia kūrybinių jėgų ir kantrybės įdeda mokytojos Irma Diržius, Ramunė Kurbanovienė, Renata Petrauskienė ir  Rita Klimavičienė. Kalėdinio Rytmečio spektaklis tema “Ledinukas” vyko su Kalėdų seneliu, kuriuo buvo lietuvių bendruomonenės menininkas Algis Anglickas. Kaip niekada gausiai, net 22 dėžutes AKLM paaukojo tarptautinei akcijai pasaulio vaikams “Kalėdų Kūdikis“. Šios akcijos tikslas, kad šeimos prieš šv. Kalėdas dalintųsi savo meile, malda ir materialine gerove su nepasiturinčiais vaikais visame pasaulyje. Į batų dėžutę yra sudedamos naujos dovanos, nedideli, bet reikalingi kasdieniai daiktai: muilas, dantų priežiūros reikmenys, drabužėliai, kanceliarinės priemonės. Taip vaikai mokomi galvoti apie tuos, kurie vargsta. Labai smagu, kad AKLM mokinių Aiden, Kai ir Leilos mamytės Gintės Genender iniciatyva prigijo ir tapo daugelio AKLM šeimų kasmetiniu įsipareigojimu ir gerumo misija. AKLM vedėjos pavaduotoja Snieguolė Furajevienė suorganizavo puikią kelionę į Niujorko miestą, kur buvo aplankyti “Radio City Hall” užkulisiai (mokomasis pažintinis turas), bei turas po Rokfelerio centro pagrindinius pastatus. Vasario mėnuo – Užgavėnių metas, kai mokykloje gaminamos kaukės, valgomi blynai.  Vasarį taip pat rašomas ir Nacionalinis diktantas. Balandį – šv. Velykos – margučių diena, kai jie dažomi, ridenami, jų ieškoma pievoje. Balandis – Dr. Juozo P. Kazicko gimimo diena – 96-asis jubiliejus, ta proga mokytoja Jolanta Vilčinskienė su mokiniais sukūrė Gimtadienio atvirutę .Gegužės pirmas šeštadienis – Motinos diena, švenčiama kartu su mamytėmis, kurios pasakoja apie savo vaikus vaikystėje, joms teikiamos gėlės, vaikų gamintos atvirutės, dainuojamos dainos, AKLM mokinių ir jų mamų (mama ir aš kūdikis ir mama ir aš dabar) skaidrių montažą ir vaikų balso įrašus su sveikinimais sukūrė Vilija Baumilaitė. Gegužis ir birželis - testų dienos, pasiruošimas mokslo metų pabaigos šventei.
 
     Dvi naujovės AKLM šiais mokslo metais buvo AKLM mokinės Aistės Furajevaitės sugalvotas Vaivorykštės projektas, kurio metu kas mėnesį daugiausiai lietuviškai moykloje kalbantys vaikai būdavo apdovanojami žaislų parduotuvės kortele, o mokslo metų pabaigoje nugalėtojai nuvežti į Boulingą. Aistė sukūrė ir mokyklos Facebook puslapį. Taip pat AKLM mokytojos dalyvavo Kazickų Šeimos Fondo inicijuotame Lietuvių kalbos egzamine, kurio metu mokytojos lituanistės Ramunė Kurbanovienė bei Renata Petrauskienė buvo egzamino komisijoje, o kitos mokytojos pagelbėjo egzamino metu. Egzaminas vyko Niujorke, jame dalyvavo 21 paauglys iš 5 valstijų JAV rytiniame pakraštyje. Egzamino tikslas patikrinti mokinių lietuvių kalbos gebėjimus, ir dokumentus suteikti amerikietiškoms mokykloms, kad už ilgametį mokymąsi lituanistinėse mokyklose, mokiniai gautų lietuvių kalbos kaip užsienio kalbos kreditus amerikietiškos mokyklos baigimo atestatuose.

     AKLM 2013-2014 mokslo metų pabaigos šventės metu buvo ne tik sugiedotas Lietuvos himnas, prisiminta Mokyklos mecenatė a.a. Aleksandra Kazickienė, sukalbėta malda už Dr. Kazicko sveikatą, tylos minute prisiminti mirusieji bei žuvusieji už laisvę Lietuvoje,  Ukrainoje ir visame pasaulyje,  išdalinti pažymėjimai, ir garbės raštai mokiniams, tačiau visus ypač pradžiugino Luko, Markaus ir Sabrinos mamytė Oksana Rahbari, kuri AKLM mokyklos logo išdegino medyje, ir šį žeklą padovanojo Kazickų šeimai nuo viso AKLM kolektyvo. Pareikšdama dėkingumą ir meilę Kazickų šeimai už pasitikėjimą ir finansinę pagalbą, kasmet AKLM sukuria atminimo dovaną – ja šiemet ir buvo Oksanos (naujai atrasto talento) vaisius – AKLM emblema medyje.

     AKLM reiškia ypatingą padėką mokinių šeimoms, kolektyvui ir draugams už finansinę paramą ir visokeriopą pagalbą. Foto metraštininkės Snieguolė Furajėvienė ir dukra Aistė įamžino šimtus akimirkų. Columbia Universiteto profesorius Rimas Vaičaitis praleido AKLM kiekvieną šeštadienį, pagelbėdamas žiniomis ir darbais.

     Aleksandros Kazickienės lituanistinė mokykla tęsia savo misiją ugdyti Lietuvos išeivijos jaunimo meilę lietuvių kalbai, tradicijoms ir kultūrai, skatinti mokinių kūrybinę veiklą ir diegti meilę Lietuvai. Tai didžiulis darbas, kurį kartu atlieka tėvai, mokytojai, administracija, Rytinio Long Island bendruomenė, padedant JAV LV Švietimo Tarybai bei Lietuvių Fondui Čikagoje. Reiškiame didžiulę padėką Dr. Juozui P. Kazickui, bei jo dukros Jūratės, sūnų Juozo, Mykolo ir Jono šeimoms už tęstinę finansinę paramą.

     Neila Baumilienė
     Southampton, NY
     Liepa, 2014