- MOKYKLOS MISIJA IR FAKTAI
    - ATIDARYMO ŠVENTĖ
    - 2006-2007 MOKSLO METAI
    - 2007-2008 MOKSLO METAI
    - 2008-2009 MOKSLO METAI
    - 2009-2010 MOKSLO METAI
    - 2010-2011 MOKSLO METAI
    - 2011-2012 MOKSLO METAI
    - 2012-2013 MOKSLO METAI
    - 2013-2014 MOKSLO METAI
  - 2014-2015 MOKSLO METAI
    - 2015-2016 MOKSLO METAI
    - 2016-2017 MOKSLO METAI

    - GRACE EPISCOPAL PARAPIJA IR MES
    - ATSIMENANT dr. JUOZĄ P. KAZICKĄ
    - ALEKSANDRA KAZICKIENĖ:
          - MOKYKLOS PAVADINIMAS
          - ATSIMENANT A. KAZICKIENĘ
          - NUOTRAUKOS
          - A. KAZICKIENĖS LAIŠKAI MUMS
          - KAZICKŲ ŠEIMOS FONDAS
            

         

2014 - 2015 mokslo metai


     2014 m. vasarą Aleksandros Kazickienės lituanistinės mokyklos bendruomenė atsisveikino su Dr. Juozu P. Kazicku, kuris mirė savo namuose East Hampton’e liepos 9 d., būdamas 96 metų. Mokyklos mokiniai, mokytojai ir tėvai pagerbė dr. Kazicko atminimą šermenyse, gedulingose šv. mišiose ir jo pelenų palaidojimo apeigose Šventosios Trejybės kapinėse East Hampton’e, kuriose jau ilsisi ir jo sūnus Aleksandras Kęstutis, ir žmona Aleksandra.

     Devintų mokslo metų pradžios šventės metu Red Creek parke oficialias sveikinimo kalbas pasakė Columbia Universiteto profesorius emeritas  Rimas Vaičaitis,  Rytinio Long Island lietuvių bendruomenės pirmininkė Rasa Mitrulevičienė, o po minutės tylos Kazickų šeimos narių atminimo garbei ir bendros nuotraukos į sporto šventę pakvietė mokyklos vedėja Neila Baumilienė.

     Per 2014-2015 mokslo metus mokykloje mokėsi 29 mokinių ir dirbo 9 suaugusieji. Mokiniai lankė lietuvių kalbos ir literatūros, geografijos ir muzikos, „Šiuolaikinės Lietuvos“ pamokas.  Mažesnieji mokėsi darželio klasėje. Mokyklą lankė ir trys lopšelinukai.  AKLM veiktė 33 šeštadienius po keturias akademines valandas (45 minučių pamokas) kas šeštadienį. Mokytojomis ir toliau dirbo Renata Petrauskiėnė (lietuvių kalbos ir literatūros), Ramunė Kurbanovienė (pradinių klasių), Jolanta Vilčinskienė (geografijos), Irma Diržius (muzikos), Rita Klimavičienė (darželio klasės ir muzikos) darželio klasės mokytojos padėjėja iždininkė Daiva Matonienė, lopšelio pamokas vedė ir Neila Baumilienė. Administracijos nariais buvo Gintautė Genender (tinklalapio administratorė), Daiva Matonienė (iždininkė), Snieguolė Furajevienė (vedėjos pavaduotoja), Neila Baumilienė (mokyklos vedėja).

     Mokiniai dalyvavo JAV LB Švietimo Tarybos piešinių ir rašinių konkurse:  piešinių konkurso tema buvo “Lietuvos koplytstulpiai ir koplytėlės”, rašinių tema – “Kuo man svarbi Lietuva”.

     Mokslo metų bėgyje, AKLM rengė šventes ir keliones. Kaip ir kasmet saulėtą rytą visi vyko rudens pamokai į Moliūgų lauką netoliese esančiame ūkyje. Helovyno rytas vyko pamokų metu. Lapkritį buvo paminėta Visų šventų diena. AKLM bendruomenė nuvyko į kapines East Hampton’e ir susitikę su net aštuoniais Kazickų šeimos nariais pasakė maldą, padėjo gėles, vėliavėles ir žvakeles and Kazickų šeimos kapo, prisiminė Dr. Kazicką, p. Kazickienę ir savo mirusius artimuosius. Po kapų, visi vyko į CMEE – vaikų muziejų, kurio viena iš įkūrėjų yra Lucy Kazickienė, muziejuje bendravo, žaidė, piešė pagal Jackson Pollock kūrybą.  Gruodis buvo skirtas pasiruošimui Kalėdoms, kurių metu daugiausia kūrybinių jėgų ir kantrybės įdeda mokytojos Irma Diržius, Ramunė Kurbanovienė, Renata Petrauskienė ir  Rita Klimavičienė. Kalėdinio Rytmečio lėlių spektaklis tema “Pelenė” vyko su Kalėdų seneliu, kuriuo buvo lietuvių bendruomonenės menininkas Algis Anglickas. Kalėdinėje šventėje taip pat dalyvao Juozas, Augustinas ir Sophia Kazickai. Kaip niekada gausiai, net 20 dėžutes AKLM paaukojo tarptautinei akcijai pasaulio vaikams “Kalėdų Kūdikis“, AKLM mokinys Aiden Genender dar surinko papildomas 30 dėžučių. Šios akcijos tikslas, kad šeimos prieš šv. Kalėdas dalintųsi savo meile, malda ir materialine gerove su nepasiturinčiais vaikais visame pasaulyje. Taip vaikai mokomi galvoti apie tuos, kurie vargsta. Kaip ir kasmet su didele pagarba AKLM paminėjo Sausio 13, Vasario 16 ir Kovo 11 dienas. Vasario mėnuo – Užgavėnių metas, kai mokykloje gaminamos kaukės, valgomi blynai.  Vasarį taip pat rašomas ir Nacionalinis diktantas. Kovo mėnesį labai smagiai buvo pirmą kartą suorganizuota Kaziuko mugė, kurioje vaikai pardavinėjo savo gaminius. Balandį – šv. Velykos – margučių diena - jie dažomi, ridenami, jų ieškoma pievoje. Gegužės pirmas šeštadienis – Motinos diena, švenčiama kartu su mamytėmis, kurios pasakoja apie savo vaikus vaikystėje, joms teikiamos gėlės, vaikų gamintos atvirutės, dainuojamos dainos. Gegužis ir birželis - testų dienos, pasiruošimas mokslo metų pabaigos šventei.

     Dvi naujovės AKLM šiais mokslo metais buvo AKLM mokinės Aistės Furajevaitės sugalvota “Spalvoto Pleistriuko” akcija, kurios metu ne tik AKLM, bet kitos JAV lituanistinės mokyklos rinko pinigus bei pleistriukus Lietuvos onkoligoniukams. Aistė toliau administravo ir mokyklos Facebook puslapį.Taip pat AKLM mokiniai ir mokytojos dalyvavo Vilniaus Universiteto sukurtame ir Lietuvos Švietimo ir Mokslo Ministerijos užsakytame Lietuvių kalbos lygių teste. Į AKLM iš Vilniaus atvykusi VU Lituanistinių studijų katedros specialistė Rita Migauskienė kartu su AKLM lituanistėmis Ramune Kurbanoviene bei Renata Petrauskiene išegzaminavo 16 mokinių pagal VU sukurtą A2 Kalbos lygių testą. Šio testo rezultatai parodė, kad jį išlaikė 14 mokinių, o vyresnieji pateikę VU testo pažymėjimą kartu su papildomais dokumentais savo amerikietiškoms mokykloms ir gavo 1-3 lietuvių kalbos kaip užsienio kalbos kreditus.

     AKLM 2014-2015 mokslo metų pabaigos šventės metu buvo ne tik sugiedotas Lietuvos Himnas, prisiminta Mokyklos mecenatė a.a. Aleksandra Kazickienė, dr. Juozas P. Kazickas, bet tylos minute prisiminti mirusieji bei žuvusieji už laisvę Lietuvoje,  Ukrainoje ir visame pasaulyje. AKLM turėjo ir tris abiturientus: Justą Klimavičių, Aistę Furajevaitę ir Viliją Baumilaitę. Buvo išdalinti pažymėjimai ir garbės raštai ir kitiems mokiniams.

     AKLM reiškia ypatingą padėką mokinių šeimoms, kolektyvui ir draugams už finansinę paramą ir visokiariopą pagalbą. Foto metraštininkės Snieguolė Furajėvienė ir dukra Aistė įamžino šimtus  akimirkų. Columbia Universiteto profesorius Rimas Vaičaitis praleido AKLM ne vieną šeštadienį, pagelbėdamas žiniomis ir darbais.

     Aleksandros Kazickienės lituanistinė mokykla tęsia savo misiją ugdyti Lietuvos išeivijos jaunimo meilę lietuvių kalbai, tradicijoms ir kultūrai, skatinti mokinių kūrybinę veiklą ir diegti meilę Lietuvai. Tai didžiulis darbas, kurį kartu atlieka tėvai, mokytojai, administracija, Rytinio Long Island bendruomenė, padedant JAV LV Švietimo Tarybai bei Lietuvių Fondui Čikagoje. Reiškiame didžiulę padėką Jūratės, Juozo, Mykolo ir Jono Kazickų šeimoms už tęstinę finansinę paramą.

     Neila Baumilienė
     Southampton, NY
Gegužė 2017