- MOKYKLOS MISIJA IR FAKTAI
    - ATIDARYMO ŠVENTĖ
    - 2006-2007 MOKSLO METAI
    - 2007-2008 MOKSLO METAI
    - 2008-2009 MOKSLO METAI
    - 2009-2010 MOKSLO METAI
    - 2010-2011 MOKSLO METAI
    - 2011-2012 MOKSLO METAI
    - 2012-2013 MOKSLO METAI
    - 2013-2014 MOKSLO METAI
    - 2014-2015 MOKSLO METAI
  - 2015-2016 MOKSLO METAI
    - 2016-2017 MOKSLO METAI

    - GRACE EPISCOPAL PARAPIJA IR MES
    - ATSIMENANT dr. JUOZĄ P. KAZICKĄ
    - ALEKSANDRA KAZICKIENĖ:
          - MOKYKLOS PAVADINIMAS
          - ATSIMENANT A. KAZICKIENĘ
          - NUOTRAUKOS
          - A. KAZICKIENĖS LAIŠKAI MUMS
          - KAZICKŲ ŠEIMOS FONDAS
            

         

2015 - 2016 mokslo metai


     Dešimtų mokslo metų pradžios šventės įvyko Panquogue (Hampton Bays, NY) paplūdimyje ant Atlanto vandenyno pakrantės, kur į šeimos šventę susirinko A.Kazickienės lituanistinės mokyklos bendruomenė. Šventės akcentas buvo aitvarų leidimas. Tikslas buvo išdekoruoti baltus aitvarus, parašyti padėkas ir linkėjimus ir juos paleisti į Dangų Kazickų šeimos nariams, kurių jau nėra Žemėje, taip juos prisimenant.

     2015 – 2016 mokslo metais mokykloje mokėsi 31 mokinys ir dirbo 10 suaugusių. Mokiniai lankė lietuvių kalbos ir literatūros, geografijos, muzikos ir „Šiuolaikinės Lietuvos“ pamokas.  Mažesnieji mokėsi darželio klasėje. Mokyklą lankė ir trys lopšelinukai.  AKLM veiktė 33 šeštadienius po keturias akademines valandas (45 minučių pamokas) kas šeštadienį. Mokytojomis ir toliau dirbo Renata Petrauskiėnė (lietuvių kalbos ir literatūros), Ramunė Kurbanovienė (pradinių klasių), Jolanta Vilčinskienė (geografijos), Irma Diržius (muzikos), Rita Klimavičienė (darželio klasės ir muzikos) darželio klasės mokytojos padėjėja iždininkė Daiva Matonienė, lopšelio pamokas vedė nauja mokytoja Reda Vyšniauskas. Administracijos nariais buvo Gintautė Genender (tinklalapio administratorė), Daiva Matonienė (iždininkė), Snieguolė Furajevienė (vedėjos pavaduotoja), Neila Baumilienė (mokyklos vedėja).

     Mokiniai dalyvavo JAV LB Švietimo Tarybos piešinių ir rašinių konkursuose, tema “Seku Seku pasaką”, kurių metu AKLM mokinė Ema Vilčinskaitė iškovojo pirmą vietą 9-10kl. Piešinių ir antrą – 9kl. rašinių konkurse. Lukas Baumilas iškovojo antrą vietą 7kl. rašinių konkurse.

     Mokslo metų bėgyje, AKLM rengė šventes ir keliones. Kaip ir kasmet saulėtą rytą visi vyko rudens pamokai į Moliūgų lauką netoliese esančiame ūkyje. Helovyno rytas vyko pamokų metu. Lapkritį buvo paminėta Visų šventų diena. AKLM bendruomenė nuvyko į kapines East Hampton’e ir susitikę su šešiais Kazickų šeimos nariais pasakė maldą, padėjo gėles, vėliavėles ir žvakeles and Kazickų šeimos kapo, prisiminė Dr. Kazicką, p. Kazickienę ir savo mirusius artimuosius. Po kapų, visi vyko į į Juozo ir Lucy Kazikų namus pusryčiams. Gruodis buvo skirtas pasiruošimui Kalėdoms, kurių metu daugiausia kūrybinių jėgų ir kantrybės įdeda mokytojos Irma Diržius, Ramunė Kurbanovienė, Renata Petrauskienė, Rita Klimavičienė ir Reda Vyšniauskas. Kalėdinio Rytmečio spektaklis “Vištytė ir Gaidelis” vyko su Kalėdų seneliu, kuriuo buvo lietuvių bendruomonenės menininkas Kęstutis Jankūnas. Kalėdinėje šventėje taip pat dalyvao Jonas ir Marcie Kazickai. Kaip niekada gausiai, net 18 dėžučių AKLM paaukojo tarptautinei akcijai pasaulio vaikams “Kalėdų Kūdikis”. Kaip ir kasmet su didele pagarba AKLM paminėjo Sausio 13, Vasario 16 ir Kovo 11 dienas. Vasario mėnuo – Užgavėnių metas, kai mokykloje gaminamos kaukės, valgomi blynai.  Kovo mėnesį labai smagiai buvo antrą kartą suorganizuota Kaziuko mugė, kurioje vaikai pardavinėjo savo gaminius. Balandį – šv. Velykos – margučių diena - jie dažomi, ridenami, jų ieškoma pievoje. Gegužės pirmas šeštadienis – Motinos diena, švenčiama kartu su mamytėmis, kurios pasakoja apie savo vaikus vaikystėje, joms teikiamos gėlės, vaikų gamintos atvirutės, dainuojamos dainos. Gegužis ir birželis - testų dienos, pasiruošimas mokslo metų pabaigos šventei.

     Dvi naujovės AKLM šiais mokslo metais buvo AKLM mokinės Aistės Furajevaitės sugalvota paramos pinigais ir sportiniais bateliais akcija “Krepšinio Galia”, kurios metu dalyvavo gausus Kazickų šeimos narių, LR Ambasadorius JAV R.Kriščiūnas, NBA NYC atstovai bei NBA žaidėjas J.Valančiūnas. Taip pat AKLM mokiniai ir mokytojos dalyvavo Vilniaus Universiteto sukurtame ir Lietuvos Švietimo ir Mokslo Ministerijos užsakytame Lietuvių kalbos lygių teste – trys viename A1-A2-B1. AKLM lituanistės Ramunė Kurbanovienė bei Renata Petrauskienė išegzaminavo penkis AKLM mokinius, kurie kartu su dar 12 jį laikė Niujorke. Vyresnieji mokiniai VU ir ŠMM  testo pažymėjimą pateikę kartu su papildomais dokumentais savo amerikietiškoms mokykloms, gavo 1-3 lietuvių kalbos kaip užsienio kalbos kreditus.

     AKLM 2015-2016 mokslo metų pabaigos šventės metu buvo ne tik sugiedotas Lietuvos Himnas, prisiminta Mokyklos mecenatė a.a.Aleksandra Kazickienė, dr. Juozas P. Kazickas. JAV LB Švietimo Taryba apdovanojo septynias AKLM mokytojas už 10 metų darbo lituanistinėje mokykloje. Dešimt mokinių buvo apdovanoti “Knygos vikšrelio” diplomais už parodytas pastangas skaityti lietuviškas knygas ir dalyvauti “AKLM Skaitymo metų” iniciatyvoje.

     AKLM reiškia ypatingą padėką mokinių šeimoms, kolektyvui ir draugams už finansinę paramą ir visokiariopą pagalbą. Foto metraštininkės Snieguolė Furajėvienė ir dukra Aistė įamžino šimtus  akimirkų. Columbia Universiteto profesorius Rimas Vaičaitis praleido AKLM ne vieną šeštadienį, pagelbėdamas žiniomis ir darbais.

     Aleksandros Kazickienės lituanistinė mokykla tęsia savo misiją ugdyti Lietuvos išeivijos jaunimo meilę lietuvių kalbai, tradicijoms ir kultūrai, skatinti mokinių kūrybinę veiklą ir diegti meilę Lietuvai. Tai didžiulis darbas, kurį kartu atlieka tėvai, mokytojai, administracija, Rytinio Long Island bendruomenė, padedant JAV LV Švietimo Tarybai bei Lietuvių Fondui Čikagoje. Reiškiame didžiulę padėką Jūratės, Juozo, Mykolo ir Jono Kazickų šeimoms už tęstinę finansinę paramą.

     Neila Baumilienė
     Southampton, NY
     Gegužė, 2017