- MOKYKLOS MISIJA IR FAKTAI
    - ATIDARYMO ŠVENTĖ
    - 2006-2007 MOKSLO METAI
    - 2007-2008 MOKSLO METAI
    - 2008-2009 MOKSLO METAI
    - 2009-2010 MOKSLO METAI
    - 2010-2011 MOKSLO METAI
    - 2011-2012 MOKSLO METAI
    - 2012-2013 MOKSLO METAI
    - 2013-2014 MOKSLO METAI
    - 2014-2015 MOKSLO METAI
    - 2015-2016 MOKSLO METAI
  - 2016-2017 MOKSLO METAI

    - GRACE EPISCOPAL PARAPIJA IR MES
    - ATSIMENANT dr. JUOZĄ P. KAZICKĄ
    - ALEKSANDRA KAZICKIENĖ:
          - MOKYKLOS PAVADINIMAS
          - ATSIMENANT A. KAZICKIENĘ
          - NUOTRAUKOS
          - A. KAZICKIENĖS LAIŠKAI MUMS
          - KAZICKŲ ŠEIMOS FONDAS
            

         

2016 - 2017 mokslo metai


     Vienuoliktų mokslo metų pradžios šventės įvyko Panquogue (Hampton Bays, NY) paplūdimyje ant Atlanto vandenyno pakrantės, kur į šeimos šventę susirinko A.Kazickienės lituanistinės mokyklos bendruomenė statyti smėlio pilių. Po pusdienio krantą puošė Lietuviškas peizažas su pilimis, jas supančiais grioviais, slėniais ir trispalvėmis bokštuose. Padarius bendrą nuotrauką, vaikai sušoko maudytis į vandenyną.

     2016 - 2017mokslo metais mokykloje mokėsi 34 mokiniai ir dirbo 10 suaugusių. Mokiniai lankė lietuvių kalbos ir literatūros, geografijos, muzikos ir „Šiuolaikinės Lietuvos“ pamokas.  Mažesnieji mokėsi darželio klasėje. Mokyklą nuo sausio lankė ir du suaugusieji, taip buvo pradėtos Lietuvių kalbos Suaugusiems pamokos.  AKLM veiktė 32 šeštadienius po keturias akademines valandas (45 minučių pamokas) kas šeštadienį. Mokytojomis ir toliau dirbo Renata Petrauskiėnė (lietuvių kalbos ir literatūros), Ramunė Kurbanovienė (pradinių klasių), Jolanta Vilčinskienė (geografijos), Irma Diržius (muzikos), Rita Klimavičienė (darželio klasės ir muzikos) darželio klasės mokytojos padėjėja iždininkė Daiva Matonienė, lopšelio pamokas vedė mokytoja Reda Vyšniauskas. Administracijos nariais buvo Gintautė Genender (tinklalapio administratorė), Daiva Matonienė (iždininkė), Snieguolė Furajevienė (vedėjos pavaduotoja), Neila Baumilienė (mokyklos vedėja).

     Jaunesnieji mokiniai dalyvavo JAV LB Švietimo Tarybos piešinių konkurse, kuris buvo skirtas Tautinio Lietuviško kostiumo metams.

     Mokslo metų bėgyje, AKLM rengė šventes ir keliones. Kaip ir kasmet saulėtą rytą visi vyko rudens pamokai į Moliūgų lauką netoliese esančiame ūkyje. Helovyno rytas vyko pamokų metu. Lapkritį buvo paminėta Visų šventų diena. AKLM bendruomenė nuvyko į kapines East Hampton’e ir susitikę su trimis Kazickų šeimos nariais pasakė maldą, padėjo gėles, vėliavėles ir žvakeles and Kazickų šeimos kapo, prisiminė Dr. Kazicką, p. Kazickienę ir savo mirusius artimuosius. Gruodis buvo skirtas pasiruošimui Kalėdoms, kurių metu daugiausia kūrybinių jėgų ir kantrybės įdeda mokytojos Irma Diržius, Ramunė Kurbanovienė, Renata Petrauskienė, Rita Klimavičienė ir Reda Vyšniauskas. Kalėdinio Rytmečio spektaklis “Pirštinė” vyko su Kalėdų seneliu, kuriuo buvo lietuvių bendruomonenės narys Kęstutis Jankūnas. Kalėdinėje šventėje taip pat dalyvao Juozas ir Lucy Kazickai bei nauja AKLM mokinė Marianne Klepacki. AKLM šeimos tarptautinei akcijai pasaulio vaikams “Kalėdų Kūdikis” paaukojo 16 dėžučių. Didelis džiaugsmas buvo išvažiuoti į Port Jefferson pažiūrėti Kalėdinį spektaklį “Frosty”. Kaip ir kasmet su didele pagarba AKLM paminėjo Sausio 13, Vasario 16 ir Kovo 11 dienas. Vasario mėnuo – Užgavėnių metas, kai mokykloje valgomi blynai.  Kovo mėnesį labai smagiai buvo trečią kartą suorganizuota Kaziuko mugė, kurioje vaikai pardavinėjo savo gaminius. Balandį – šv. Velykos – margučių diena - jie dažomi, ridenami, jų ieškoma pievoje. Per jas AKLM aplankė “Krepšinio galia” programos Lietuvoje vadovas ir krepšinio treneris Arminas Varieka, kuris pravedė vaikams estafetes. Gegužės pirmas šeštadienis – Motinos diena, švenčiama kartu su mamytėmis, kurios pasakoja apie savo vaikus vaikystėje, joms teikiamos gėlės, vaikų gamintos atvirutės, dainuojamos dainos. Gegužis  testų dienos, pasiruošimas mokslo metų pabaigos šventei.

     AKLM abiturientė ir Kazickų šeimos fondo praktikantė Aistė Furajevaitė sukvietė AKLM vaikus į Fondo finansuotą krepšinio šventę NBPA NYC patalpose, kur vyko diena pilna krepšinio ir robotikos pamokų bei susitikimas su lietuviais, žaidžiančiais NBA. AKLM šeimos taip pat turėjo progą žiūrėti rungtynes tarp Niujorko Knicks ir Toronto Raptors ir susitikti su šiose komandose žaidžiančiais lietuviais. Tai buvo Snieguolės Furajevienės suorganizuota išvyka.

     AKLM mokiniai ir mokytojos dalyvavo Vilniaus Universiteto sukurtame ir Lietuvos Švietimo ir Mokslo Ministerijos užsakytame Lietuvių kalbos lygių teste – trys viename A1-A2-B1, kuris vyko jau ketvirtą kartą Susivienijime Lietuvių Amerikoje. Iš AKLM jį laikė penki mokiniai. Iš viso JAV ir Europoje, šį testą laikė 170 žmonių. AKLM lituanistės Ramunė Kurbanovienė bei Renata Petrauskienė, jau antri metai iš eilės dalyvavusios testuotojų seminare Bostone, buvo testuotojų komisijoje. Vyresnieji mokiniai VU ir ŠMM  testo pažymėjimą pateikę kartu su papildomais dokumentais savo amerikietiškoms mokykloms, gavo 1-3 lietuvių kalbos kaip užsienio kalbos kreditus.

     AKLM 2016-2017 mokslo metų pabaigos šventės metu ne tik sugiedamas Lietuvos Himnas, prisimenama Mokyklos mecenatė a.a.Aleksandra Kazickienė, bet ir dr. Juozas P. Kazickas bei kiti mirusieji. JAV LB Švietimo Taryba apdovanoja dar vieną AKLM mokytoją už 10 metų darbo lituanistinėje mokykloje. Trys mokiniai baigia AKLM, tai Greta Diržytė, Vesta Visockas ir Lukas Baumilas. Jie yra šeštoji AKLM abiturientų grupė.

     AKLM reiškia ypatingą padėką mokinių šeimoms, kolektyvui ir draugams už finansinę paramą ir visokiariopą pagalbą. Foto metraštininkės Snieguolė Furajėvienė ir dukra Aistė įamžino šimtus  akimirkų. Columbia Universiteto profesorius Rimas Vaičaitis praleido AKLM ne vieną šeštadienį, pagelbėdamas žiniomis ir darbais.

     Aleksandros Kazickienės lituanistinė mokykla tęsia savo misiją ugdyti Lietuvos išeivijos jaunimo meilę lietuvių kalbai, tradicijoms ir kultūrai, skatinti mokinių kūrybinę veiklą ir diegti meilę Lietuvai. Tai didžiulis darbas, kurį kartu atlieka tėvai, mokytojai, administracija, Rytinio Long Island bendruomenė, padedant JAV LV Švietimo Tarybai bei Lietuvių Fondui Čikagoje. Reiškiame didžiulę padėką Jūratės, Juozo, Mykolo ir Jono Kazickų šeimoms už tęstinę finansinę paramą.

     Neila Baumilienė
     Southampton, NY
     Gegužė 2017