- MOKYKLOS MISIJA IR FAKTAI
    - ATSIMENANT dr. JUOZĄ P. KAZICKĄ
    - ALEKSANDRA KAZICKIENĖ:
          - MOKYKLOS PAVADINIMAS
          - ATSIMENANT A. KAZICKIENĘ
          - NUOTRAUKOS
          - A. KAZICKIENĖS LAIŠKAI MUMS
          - KAZICKŲ ŠEIMOS FONDAS
            

         

                                                       Mokyklos misija ir faktai

     Aleksandros Kazickienės lituanistinė mokykla (AKLM), veikianti Riverhead vietovėje, Niujorko valstijoje yra nepelno organizacija (IRS Tax exempt # 36-2985877) švietimo tikslais, veikianti pagal JAV lietuvių bendruomenės, kuri yra Pasaulio Lietuvių bendruomenės sudėtinė dalis,  Švietimo Tarybos taisykles.

     Misija: AKLM siekia ugdyti Lietuvos išeivijos jaunimo meilę lietuvių kalbai, tradicijoms ir kultūrai, skatinti mokinių kūrybinę vieklą ir diegti meilę Lietuvai.

     Veikla: AKLM aptarnauja rytinio Longailendo (Long Island) lietuvių bendruomenę, kurioje maždaug 100 kilometrų atstumu gyvena apie 500 lietuvių. Mokykla buvo įkurta 2006 metais p. Aleksandros Kazickienės dosnumo dėka. AKLM veikia 35 šeštadienius per metus, ją lanko apie dvidešimt penkeri 3-17 metų amžiaus mokiniai. Jie mokomi lietuvių kalbos ir literatūros, Lietuvos istorijos ir geografijos bei muzikos. Mokykloje dirba šeši mokytojai. AKLM suteikia galimybę mokytis dėka akademinių bei užklasinių programų bei kviečia dalyvauti kelionėse, stovyklose ir šventėse. Šios veiklos suburia lietuvišką jaunimą, paruošia jį tapti aktyviais Pasaulio lietuvių bendruomenės nariais su tikslu išsaugoti lietuvių kalbą, Lietuvos tautinį ir kultūrinį paveldą, Lietuvos valstybingumą.

     Finansavimas: AKLM pagrindinis sponsorius yra Kazickų Šeimos Fondas. Papildomais finansų šaltiniais yra mokslapinigiai, Lietuvių Fondo bei JAV LB Švietimo Tarybos parama, vietiniai Longailendo verslininkai ir pinigų rinkimo vajai.

     AKLM ir AKGP: Aleksandros Kazickienės lituanistinė mokykla padėjo pagrindus Aleksandros Kazickienės atminimo programai Kazickų Šeimos Fonde (Alexandra Kazickas Grant Program (AKGP). Ši programa remia JAV lituanistines mokyklas, kurių šiuo metu yra 40. AKGP įkurta 2012 metais ir skirta p. Kazickienės atminimui. Aleksandra Kazickienė (1920-2011) buvo Dr. Juozo P. Kazicko žmona, Jūratės, Juozapo, Aleksandro (mirusio 1976), Mykolo ir Jono mama. Ji dėjo daug pastangų, kad lietuviškas šaknis turintis jaunimas, augantis JAV, išlaikytų lietuviškąjį identitetą.

     JAV Paveldo kalbų sąjunga (Alliance of Heritage Languages in the US): Lituanistinės JAV mokyklos priklauso JAV paveldo kalbų sąjungai, kuri įsipareigoja saugoti ir vystyti JAV gyventojų gimtąsias (paveldo) kalbas (kitas negu anglų). JAV Paveldo kalbų sąjunga prisijungia prie visuotinės JAV organizacijų ir institucijų pastangos skatinti JAV gyventojus be anglų kalbos mokėti ir profesionaliai taikyti kitas kalbas. Placiau apie tai skaitykite: "Heritage Language in America".