- MOKYKLOS MISIJA IR FAKTAI
    - ATSIMENANT dr. JUOZĄ P. KAZICKĄ
    - ALEKSANDRA KAZICKIENĖ:
          - MOKYKLOS PAVADINIMAS
        - ATSIMENANT A. KAZICKIENĘ
          - NUOTRAUKOS
          - A. KAZICKIENĖS LAIŠKAI MUMS
          - KAZICKŲ ŠEIMOS FONDAS
            

         
      Su Dr. Juozu ir p. Aleksandra Kazickais 2002 metais susipažino mano vyras Giedrius  Baumilas. Sužinojęs apie ką tik Lietuvoje išleistą prisiminimų knygą „Vilties kelias“, kurioje  aprašomi Kazickų giminės ir šeimos gyvenimai, Giedrius paskambino į netoli gyvenančių  p.Kazickų namus East Hampton‘e ir netikėtai juos radęs, paprašė pasiskolinti knygą, kol ją  gaus iš Lietuvos. P. Kazickų jis buvo maloniai priimtas ir knygą gavo. Jų knygos egzempliorių  grąžindami, o savo egzemplioriui prašydami autografo, pas p. Kazickus apsilankėme visi trys:  mudu su Giedriumi ir dukra Vilija, ir taip po truputį prasidėjo bendravimas. Iš p. A. Kazickienės  2004.12.28 laiško jaučiasi bendravimo šiluma ir puikios lietuvių kalbos žinios.
     Na o 2006.01.03 ponios Aleksandros laiškas, o ypač jo paskutinis sakinys „jei reikėtų kokios  pagalbos, niekada neatsisakysiu padėti“ - suteikė mintį, jog bręstančią lituanistinės mokyklos  idėją, galėtų pagelbėti paversti tikrove p. Kazickai.
      2006 spalio menesį Riverhead‘e buvo atidaryta Aleksandros Kazickienės lituanistinė  mokykla, kurią rėmė ir teberemia Kazickų šeimos fondas.
      Pati p. Aleksandra mums rašė laiškus iki pat savo saulėlydžio. Štai jie:

            2009.02.08           2007.01.26
            2008.12.10           2006.12.04
            2008.02.14           2006.12
            2008.03.21           2006.01.03
            2007.09.17           2004.12.28
            2007.03.20
 

                                           Su pagarba,
                                           Neila Baumilienė