- MOKYKLOS MISIJA IR FAKTAI
    - ATIDARYMO ŠVENTĖ
    - 2006-2007 MOKSLO METAI
    - 2007-2008 MOKSLO METAI
    - 2008-2009 MOKSLO METAI
    - 2009-2010 MOKSLO METAI
    - 2010-2011 MOKSLO METAI
    - 2011-2012 MOKSLO METAI
    - 2012-2013 MOKSLO METAI
    - 2013-2014 MOKSLO METAI
    - 2014-2015 MOKSLO METAI
    - 2015-2016 MOKSLO METAI
    - 2016-2017 MOKSLO METAI

    - GRACE EPISCOPAL PARAPIJA IR MES
    - ATSIMENANT dr. JUOZĄ P. KAZICKĄ
    - ALEKSANDRA KAZICKIENĖ:
          - MOKYKLOS PAVADINIMAS
        - ATSIMENANT A. KAZICKIENĘ
          - NUOTRAUKOS
          - A. KAZICKIENĖS LAIŠKAI MUMS
          - KAZICKŲ ŠEIMOS FONDAS            

         

  Aleksandra Kazickienė
1920.6.17 - 2011.6.17

 Reiškiame gilią užuojautą netekus mylimos Žmonos ir Motinos gerb. Aleksandros Kazickienės.  Ponia Aleksandra palietė visų Long Island lietuvių gyvenimus. Mes visada prisiminsime jos  apsilankymus mokykloje, jos laiškus, jos rūpestį mumis.
 Per paskutinius penkis metus p. A. Kazickienė dosniai rėmė lietuvišką šeštadieninę mokyklą  Riverhead‘e, kuri buvo pavadinta jos vardu. Šioje mokykloje ne tik jaunimas papildomai mokosi  lietuvių kalbos, literatūros, istorijos, geografijos žinių, bet ji tapo ir visų Long Island lietuvių  bendruomenės centru. Aleksandra Kazickienė kartu su savo vyru Dr. Juozu Kazicku išaugino  penkis vaikus ir visa gyvenimą išliko ištikima šeimos židinio saugotoja, savo vyro, žinomo  verslininko ir filantropo veiklos rėmėja, visuomenės veikėja, lietuvybės puoselėtoja. Ponia  Aleksandra buvo didžiulis pavyzdys kiekvienam lietuviui: pilna jaunatviškos energijos ir  moteriško žavesio, kukli ir dėmesinga kitiems, taisyklingai kalbanti ir rašanti lietuviškai. Ponia  A.Kazickienė paliko šiltus prisiminimus mokinių, tėvelių, mokytojų ir administracijos narių  širdyse.
 Mūsų nuoširdžiausia užuojauta bei dėkingumas skiriami Dr. Juozui Kazickui, dukrai Jūratei,  sūnums Juozui, Jonui ir Mykolui bei Jų artimiesiems. Jūs esat mūsų mintyse ir maldose.

 Su pagarba ir meile,
 Neila Baumilienė
 A. Kazickienės lituanistinės mokyklos vedėja