- MOKYKLOS MISIJA IR FAKTAI
  - ATSIMENANT dr. JUOZĄ P. KAZICKĄ
    - ALEKSANDRA KAZICKIENĖ:
          - MOKYKLOS PAVADINIMAS
          - ATSIMENANT A. KAZICKIENĘ
          - NUOTRAUKOS
          - A. KAZICKIENĖS LAIŠKAI MUMS
          - KAZICKŲ ŠEIMOS FONDAS
            

         

  Dr. Juozas P. Kazickas
1918.4.16 - 2014.7.9

 2014 liepos mėn. 9 d. Yst Hemptone (Niujorko valstijoje, JAV) savo namuose mirė daktaras  Juozas Petras Kazickas. Velionis užgęso būdamas 96 metų. Tai buvo žmogus, pasiaukojęs  savo šeimai ir Lietuvai. Valstybininkas, dosnus filantropas, pragyvenęs nepaprastai aktyvų ir  laimingą gyvenimą.

 Daktaras J. P. Kazickas gimė 1918 m. Rusijos stepėse, į kurias iš Lietuvos jo protėvius ištrėmė  tuometinė Rusijos caro valdžia. Į tėvų žemę J. P. Kazickas grįžo būdamas jaunas berniukas,  tačiau 1944 metais, komunistinės okupacijos metu, vėl reikėjo bėgti iš jos. Po trijų metų,  praleistų Vokietijos pabėgėlių stovyklose, J. P. Kazickas laimėjo stipendiją Jeilio Universitete  ekonomikos mokslų doktorantūrai ir kartu su žmona Aleksandra bei dukra Jūrate laimingai  įsikūrė Amerikoje. Sėkmė jį lydėjo visuose darbuose: ir versle, ir visuomeninėje veikloje, jis  visada vertino naujas galimybes, tačiau per penkiasdešimt tamsių sovietinės okupacijos metų  niekada nepamiršo savo Tėvynės. Dr. J. P. Kazickas nenuilstamai dirbo Lietuvos laisvės vardan:  tardamasis su JAV vyriausybės pareigūnais ir aktyviai remdamas Lietuvos Nepriklausomybės  Sąjūdį. Kai Lietuva vėl tapo nepriklausoma valstybe, jis pritraukė pasaulinius verslininkus, įkūrė  pirmąją mobilių telefonų kompaniją ir sukūrė šeimos fondą, remiantį švietimo, kultūros ir  socialinius klausimus sprendžiančias Lietuvos bei išeivijos organizacijas. Už gerus darbus Dr.  J. P. Kazickas nesyk buvo pagerbtas ir apdovanotas įvairių organizacijų, universitetų bei Lietuvos  vyriausybės.

 Tačiau didžiausia meilė ir pasididžiavimas Dr. J. P.Kazickui buvo jo šeima. Jis dievino žmoną  Aleksandrą, kuri mirė būdama 91 metų, likus vos kelioms savaitėms iki jų 70 metų vestuvių  jubiliejaus. Jis buvo mylintis Jūratės, Juozo, Mykolo ir Jono tėvas, ir labai skaudžiai išgyveno  sūnaus Aleksandro mirtį, nutikusią 1976 metais. Atsidavęs šeimai, žaismingas vienuolikos  nuostabių anūkų senelis, Dr. J. P. Kazickas įkvėpdavo juos, dalindavosi su jais patarimais bei  išmintimi.

 Dr. Juozą P. Kazicką visada prisiminsime už jo begalinę meilę gyvenimui, jo žavesį ir  draugiškumą, ir nesibaigiantį dėkingumą Aukščiausiajam už Jo nesuskaičiuojamus  palaiminimus.